Apricus är en enskild firma som jag, Jenny Stenberg, driver parallellt med min anställning som docent på Chalmers Arkitektur där jag är forskare inom arkitektur och planering. Min forskning som är aktionsinriktad handlar om sociala aspekter i visionen om hållbar utveckling och särskilt om medborgarinflytande när det gäller planering av stadens fysiska miljö. Samverkan med andra professionella är en naturlig del i min forskning och detta kontaktnät är en tillgång även i konsultuppdrag som rör invånares medverkan i stadens utveckling.

Jag har ett särskilt intresse för miljonprogrammets bebyggelse då det står inför
 en omfattande upprustning och energimässig omvandling, men även för miljonprogrammets befolkning vars energi och kunskap borde vara en tillgång i hela stadens utveckling – i förorten såväl som vid förnyelse av exempelvis hamnområdet i centrala staden.

Detta intresse har fört med sig att min forskningsmetod är transdisciplinär, vilket betyder att jag betraktar alla aktörer i samhället – forskare, kommunanställda och invånare/medborgare – som kunskapsproducenter, kunskapsbärare och kunskapskonsumenter. Akademiker har alltså inte ensamrätt till rollen som kunskapsproducent i forskning. Det innebär dessutom att implementering ses som en integrerad del av forskningsprocessen, inte något som lämnas till så kallade praktiker eller andra implementeringsansvariga att ta hand om efter det att forskare har lagt fram sina resultat.